• fb icon sml
  • twitter icon sml
  • linkedin

translations

annecto – mạng lưới người-người là hiệp hội cộng đồng vô vị lợi, độc lập  nhằm mục đích tạo thêm cơ hội và sự lựa chọn cho người khuyết tật, người cao niên và người chăm sóc.

Chúng tôi đặt niềm tin vào cộng đồng, nơi tất cả mọi người đều có thể chọn tham gia sinh hoạt theo ý muốn của mình.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách thức annecto có thể hỗ trợ quý vị, hãy liên hệ với văn phòng gần nhất và đề nghị hỗ trợ thông dịch.

Việt Ngữ - Click here to download a pdf brochure about our aged care services in Vietnamese.